Jurrådets Fond

Jurrådets Fond er en selvejende institution på Aarhus Universitet.

 

Jurrådets Fond ejer og driver Juridisk Bogformidling på Juridisk Institut. Fondens formål er at fremskaffe de forskellige varer, så de kan sælges billigst muligt til jurastuderende ved Århus Universitet.

 

Bestyrelsen består af repræsentanter fra de politiske foreninger, fordelt efter deres repræsentation i jurrådet, en repræsentant fra Juridisk Institut, en medarbejderrepræsentant og boghandleren fra Juridisk Bogformidling. Bestyrelsen nedsætter Udlodningsudvalget, der består af de repræsentanterne fra de politiske foreninger.

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a

2019: Redegørelse om god fondsledelse

2020: Redegørelse om god fondsledelse

2021: Redegørelse om god fondsledelse

2022: Redegørelse om god fondsledelse

2023: Redegørelse om god fondsledelse

Oversigt over udlodninger

2019: Legatfortegnelse

2020: Legatfortegnelse

2021: Legatfortegnelse

2022: Legatfortegnelse

2023: Legatfortegnelse


Lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik

2019: Uddelingspolitik

2020: Uddelingspolitik

2021: Uddelingspolitik

2022: Uddelingspolitik

2023: Uddelingspolitik


Vejledende udlodningsregler for Jurrådets Fond

Det følgende sæt regler er vejledende og det kan for nogle ansøgere være nødvendigt eller ønskeligt at fravige retningslinierne en smule.

Som udgangspunkt vil muligheden for at opnå støtte være proportional med opfyldelsen af kravene i denne vejledning. Dertil kommer at der kan være specielle forhold der yderligere kan øge sandsynligheden for udlodning. Mener du der foreligger sådanne forhold så sørg for at beskrive dem i din ansøgning.

Det er vigtigt at du i din ansøgning klart anfører hvilke forhold du mener, giver grundlag for støtte.

Opstår der tvivl i forbindelse med ansøgningen er du velkommen til at kontakte fonden på tlf. 86195350 eller mail

jurraadetsfond@juridisk-bogformidling.dk

 

Vurdering af støtteværdighed

Alle ansøgninger vurderes konkret. Det følgende er de vejledende retningslinier udlodningsudvalget anvender ved deres vurdering af ansøgninger om støtte.

Arrangøren skal have tilknytning til Juridisk Institut, Aarhus Universitet.

Alle jurastuderende skal have lige adgang til arrangementet.

Der ligges vægt på antallet af jurastuderende der direkte eller indirekte har gavn af det der ydes støtte til.

Der ligges vægt på både det faglige og sociale indhold.
 

Der er intet krav om at der både skal være faglig og social indhold.

Ansøgning

Ansøgning sendes til jurraadetsfond@juridisk-bogformidling.dk.

Ansøgning skal ske forud for arrangementet og være fonden i hænde senest 14 dage før tilsagn om støtte ønskes og senest 3 uger inden arrangementet afholdes Overholdes tidsfristen ikke gives der kun støtte i særlige tilfælde. Tilsagn om støtte gives ikke efter at arrangementet er afholdt.

 

nsøgningen skal som udgangspunkt indeholde:

1. Ansøgers navn. Ved foreninger foreningens navn og formål.
2. Projektets navn og formål.
3. Dato og sted for afholdelse af projektet.
4. Budget for hele projektet samt evt. oplysning om hvilken del af udgifterne der ønskes støtte til.
5. Oplysninger om størrelsen af andre støttetilsagn.
6. Oplysning om hvornår støtten ønskes effektueret samt hvornår endeligt regnskab vil foreligge.

Støtten

Støtte kan bevilges som kontant tilskud, kontant tilskud under vilkår, serviceydelser eller materialetilskud. Hvis der foretrækkes en bestemt form for støtte skal det angives i ansøgningen.

Udlodningsudvalget kan beslutte ikke at yde støtte og er ikke forpligtet til at begrunde en sådan beslutning overfor ansøger.

Udbetaling af støtte

Udlodningsudvalget giver efter ansøgning tilsagn om støtte.

Udbetaling og administration varetages af Juridisk Bogformidling, der også løbende kan yde forskud på støtte, hvorom der er givet tilsagn.

Støtte tilsagn gives under forudsætning af overholdelse af de i denne vejledning skitserede regler samt de i ansøgningen givne oplysninger.
Misinformeres der eller overholdes reglerne ikke bortfalder tilsagnet automatisk og eventuelt udbetalt forskud kræves tilbagebetalt.

Det er en forudsætning for endelig bevilling af støtte, at der efter arrangementet afholdelse indleveres et for udvalget acceptabelt regnskab samt originalbilag for det støttede arrangement.
Støtte bevilges først bindende efter kontrol af det endelige regnskab samt gennemsyn af de tilhørende originale bilag.

Støtte skal, hvis ikke andet aftales, effektueres i samme kalenderår som der gives tilsagn i.

 

Jurrådets Fond 2017